Zdravstveno osiguranje u Nemačkoj


Naše društvo karakteriše princip utvrđen u Evropskoj socijalnoj povelji, kojom se svim građanima država potpisnica omogućuje pristup sveobuhvatnoj zdravstvenoj zaštiti – bez obzira na njihove prihode i njihovo zdravstveno stanje. Da bi se ispunio ovaj princip, zdravstveni sistemi u Evropskoj uniji se u velikoj meri finansiraju iz javnih sredstava.

U međunarodnom poređenju, nemački zdravstveni sistem ima sledeće posebne karakteristike: nigde drugde u Evropi ne postoji dualni sistem privatnog (PKV) i obaveznog zdravstvenog osiguranja (GKV). Strukturirani zakonom propisani sistem zdravstvenog osiguranja sa slobodnim izborom zdravstvenog osiguranja (pravo na izbor zdravstvenog osiguranja) inače je poznat samo u Holandiji i Švajcarskoj. Obavezno zdravstveno osiguranje ima dominantnu ulogu u nemačkom zdravstvenom sistemu: oko 90 odsto stanovništva pokriveno je obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

AOK je već više od 130 godina jedno od najvećih zdravstvenih osiguravajućih društava u Nemačkoj kad su u pitanju sigurnost i sveobuhvatna medicinska nega u slučaju bolesti.

AOK brine o preko 25 miliona ljudi što predstavlja skoro trećinu stanovništva u Nemačkoj. U 1.200 poslovnica saradnice i saradnici garantuju efikasne usluge. Sa tržišnim učešćem od oko 35 odsto, AOK je jedan od najvećih osiguravajućih društava u obaveznom zdravstvenom osiguranju.

I ne samo to: AOK je više od zdravstvenog osiguranja. Garantuje optimalnu zaštitu u slučaju bolesti i pruža široku ponudu u oblasti Prävention.

Za osiguranike to znači: optimalna zdravstvena zaštita sa malim doprinosima.

Mi bismo Vas rado savetovali

Kada se radi o Vašem zdravlju U Nemačkoj onda je AOK Vaš pravi partner.

Uspostavite kontakt sa